In het kort:
Mediaton is een vorm van conflictoplossing, een onderhandelingsproces waarin twee of meer partijen, onder leiding van een onafhankelijk adviseur, de mediator (bemiddelaar), gezamenlijk een oplossing zoeken voor hun conflict.
Vastgoedtehuur.nu biedt zich aan als mediator bij huurgeschillen.
Het uurtarief voor mediaton bedraagt € 55,00 en éénmalig € 150,00 intake kosten.Uitleg mediaton:
Waar men vroeger na doodgelopen onderhandelingen al snel bij de rechter terecht kwam, heeft de inschakeling van een mediator in een conflictsituatie tegenwoordig vaak een voor alle partijen bevredigende oplossing tot resultaat.Deze vorm van bemiddeling is met name geschikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Het belangrijkste is, dat u en uw wederpartij bereid zijn samen naar een oplossing te  zoeken.
Vrijwilligheid staat dus voorop.
Er moet vertrouwen zijn in elkaar dat de uitkomst door beide partijen wordt nageleefd.
• Gedurende de gesprekken wordt van een ieder verwacht dat hij de andere partij en de mediator eerlijk en open informeert.
• Op deze wijze wordt er een situatie gecreëerd waarin voor alle partijen ruimte is om hun visies en standpunten te ventileren.Mediation biedt u belangrijke voordelen.
• U voert zelf de gesprekken met uw wederpartij en u beslist ook zelf.
Dat is anders dan in het geval de rechter wordt ingeschakeld voor een schikking of indien u slechts met elkaar communiceert via uw advocaat. Het conflict wordt dus niet uit handen gegeven.
• Het kosten- en tijdsaspect speelt ook een belangrijke rol.
Doorgaans is al vrij snel duidelijk of het zin heeft om tot een oplossing te komen via mediation.
Is mediation zinvol, dan kan de zaak binnen korte tijd afgerond zijn.
Hierdoor zijn ook de kosten lager.
Is mediation niet zinvol, dan kan alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart.
Met dien verstande, dat hetgeen u tijdens de mediation vertrouwelijk te berde heeft gebracht niet in de rechtszaal door uw wederpartij tegen u gebruikt mag worden, en vice versa.
Hier moet u voordat de mediation begint goede afspraken over maken.
De kosten worden doorgaans gezamenlijk gedragen, ieder betaalt de helft.
In onderling overleg is een andere verdeling uiteraard ook mogelijk.
De gang van zaken bij mediation:
Indien gewenst kunnen partijen zich tijdens een mediation door hun advocaat (of door een andere deskundige) laten adviseren.
U en uw wederpartij hebben echter het proces in handen, ú beiden wilt tot een oplossing komen.
De mediator is de “procesbewaker”.
Hij is de onafhankelijke derde, die emoties op zijn plaats zet en ervoor zorgt dat het eigenlijke conflict niet uit het oog wordt verloren.
Hij verschaft informatie, maar draagt niet de oplossing aan.
Op hoofdlijnen is de gang van zaken bij mediation als volgt te beschrijven.

• Nadat de mediator zijn eigen (neutrale) positie heeft verduidelijkt en een toelichting heeft gegeven op het proces, volgt een gemeenschappelijke inventarisatie van de probleemstelling.

Het is daarbij de taak van de mediator om naast het directe geschil ook boven tafel te krijgen welke achterliggende belangen spelen en wat partijen dwarszit.

Een starre houding jegens de andere partij kan mede te wijten zijn aan het gevoel een onvolwaardige gespreks- of zakenpartner te zijn.
Vooral als u in de toekomst nog wilt of moet samenwerken dienen ook deze aspecten van de relatie in het proces te worden betrokken. Zowel u als uw wederpartij kunnen in dit gesprek uw visies en standpunten kwijt. In sommige gevallen voert de mediator ook nog gesprekken met ieder afzonderlijk, omdat u dan meer vrijheid hebt om uw eigen visie te verduidelijken.
• Zijn de situatie en de wederzijdse belangen eenmaal duidelijk in kaart gebracht, dan wordt de probleemstelling in een ruimer verband geplaatst.
U neemt allebei enige afstand van uw eigen standpunt, waardoor er ruimte ontstaat voor een heel scala aan oplossingen.
• Er is nu een zogenaamde win-win-situatie ontstaan.
Er is geen sprake van een winnaar of een verliezer: er wordt een oplossing gezocht die voor u beiden bevredigend is.
De mediator fungeert hierbij als gespreksleider.
De mediation wordt afgerond als er voor het geschil een oplossing is gecreëerd, welke voor de betrokkenen beredeneerbaar en aanvaardbaar is. Er is een oplossing voor het conflict, u en uw wederpartij zijn in zekere zin tot elkaar gekomen en u heeft tijd en geld bespaart.